Statistika Inferensial (13F7) Nafida Hetty Marhaeni