Semantics-Pragmatics (12D) Agustinus Hary Setyawan